Algemene voorwaarden

versie 1.1 januari 2021

In deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding: De op verzoek van GMC door een potentiële Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding zoals omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden;
GMC: Garantiemakelaars Centrale B.V.alsmede alle rechtspersonen en vennootschappen die met haar in een groep in de zin van artikel 2: 24 b Burgerlijk Wetboek verbonden zijn;
Opdracht: De overeenkomst(-en) van opdracht zoals beschreven in artikel 4 van deze Voorwaarden;
Opdrachtbevestiging: Het door GMC ondertekende document waarin de Opdracht is vastgelegd;
Opdrachtnemer: De contractuele wederpartij van GMC bij de Opdracht;
Partijen: GMC en Opdrachtnemer;
Vergoeding: De door de GMC verschuldigde vergoeding aan Opdrachtnemer voor de door Opdrachtnemer verrichte diensten;
Voorwaarden: De bepalingen vestigingsplaatsgelegd in deze algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, maken deel uit van alle overeenkomsten tussen GMC als opdrachtgever en Opdrachtnemers en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van GMC en de Opdrachtnemer.

2.2 De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of bedingen van de Opdrachtnemer wordt door GMC uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de Nederlandse tekst van de Voorwaarden en enige vertaling daarvan, dan prevaleert de Nederlandse tekst te allen tijde.

2.4 Afwijkende bedingen en eventuele voorwaarden van Opdrachtnemer gelden slechts indien en voor zover GMC zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze Voorwaarden kan Opdrachtnemer geen rechten voor de toekomst ontlenen.

2.5 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Onder Aanbieding wordt verstaan een al dan niet op verzoek van GMC door Opdrachtnemer schriftelijk gedaan aanbod met betrekking tot een mogelijke opdracht. In de Aanbieding dient in ieder geval het volgende omschreven te zijn:

  • een omschrijving van de door Opdrachtnemer aangeboden goederen en/of diensten;
  • de omschrijving van de door Opdrachtnemer aangeboden goederen en/of diensten dient tenminste uitgeschreven en gespecificeerd te zijn in de benodigde materialen en werkzaamheden, de benodigde uren voor de werkzaamheden en de bijbehorende prijzen of tarieven voor de materialen en werkzaamheden;
  • bovengenoemde dient tevens uitgeschreven te zijn in de totaalvergoeding voor de aangeboden goederen/diensten;
  • de naam en vestigingsplaats/woonplaats van Opdrachtnemer.

3.2 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is GMC in verband met de door Opdrachtnemer gedane Aanbieding geen kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.

3.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is de Aanbieding onherroepelijk gedurende een termijn van 2 weken nadat de Aanbieding GMC heeft bereikt.

Artikel 4 Opdracht

4.1 Onder Opdracht wordt verstaan de schriftelijke overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens GMC verbindt om tegen betaling van de Vergoeding, zaken te leveren en/of diensten te verlenen.

4.2 De Opdracht komt tot stand door ondertekening door GMC van de Aanbieding of Opdrachtbevestiging.

4.3 Indien de Opdrachtbevestiging na de termijn als omschreven in artikel 3.3 van de Voorwaarden door GMC wordt verzonden of de Opdrachtbevestiging afwijkt van de Aanbieding, komt de Opdracht overeenkomstig de Opdrachtbevestiging tot stand, tenzij de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na dagtekening van de Opdrachtbevestiging schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar maakt tegen de Opdrachtbevestiging.

4.4 Wijzigingen van en aanvullingen op de Opdracht zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5 Volmacht

5.1 De Opdracht houdt niet automatisch mede de last of volmacht in om enige rechtshandeling voor rekening van GMC te verrichten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

5.2 Aan de Opdracht kunnen volmachten of lastgevingen worden verbonden. Indien dat later geschiedt dan na aanvaarding van de Opdracht door GMC, gelden deze slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door GMC, tenzij voorafgaand schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

Artikel 6 Uitvoering van de Opdracht

6.1 Opdrachtnemer voert Opdrachten uit zoals van een deskundige professionele opdrachtnemer kan worden verwacht en ook overigens met inachtneming van de redelijke verwachtingen en belangen van GMC.

6.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GMC, zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht geen gebruik maken van de diensten van andere (rechts)personen of hulppersonen. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer blijft, ongeacht het inschakelen van derden, volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.

6.3 Opdrachtnemer is verplicht om alle voor Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, waaronder deze Voorwaarden, van toepassing te verklaren op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht met derden aangaat.

6.4 Indien Opdrachtnemer fouten in de (uitvoering van de) Opdracht, een overschrijding van enige termijn of enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht constateert of verwacht, zal zij GMC daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

6.5 Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen.

6.6 Opdrachtnemer draagt zorg voor al het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke materiaal, waaronder tools en hulpmiddelen. Dit materiaal dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften die ten tijde van de uitvoering van de Opdracht gelden.

6.7 Alle zaken en bescheiden die GMC aan Opdrachtnemer ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht ter beschikking stelt, blijven eigendom van GMC en mogen uitsluitend door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht gebruikt worden.

6.8 Alle kosten in verband met het vervoer van zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, zoals emballage, lossen en laden, zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht zich voldoende te verzekeren tegen risico’s die zich kunnen voortdoen gedurende het transport.

6.9 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke verpakking.

6.10 De levering van zaken vindt plaats volgens de leveringsconditie “delivered duty paid”. Bij de te leveren zaken dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst dient het ordernummer van GMC vermeld te zijn alsmede het artikelnummer, de aantal(len) en de omschrijving(en). Bij leveringen dient door de Opdrachtnemer per order een aparte paklijst te worden gehanteerd.

6.11 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van verpakkings- en restmaterialen.

6.12 Opdrachtnemer is verplicht een door GMC ter beschikking gestelde werkplek schoon en opgeruimd te houden. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht een onroerende zaak dient te betreden, is zij verplicht deze onroerende zaak schoon en opgeruimd achter te laten. De Opdrachtnemer zal bovendien passende maatregelen nemen om beschadigingen aan werkplekken en onroerende zaken die zij ter zake van de uitvoering van Opdracht dient te betreden te voorkomen.

6.13 Opdrachtnemer is gehouden voor de Opdracht passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan personen, zaken en het milieu.

Artikel 7 Integriteit

7.1 Opdrachtnemer is ten alle tijden verplicht om in overeenstemming te handelen met de integriteit die van haar wordt verwacht.

7.2 Opdrachtnemer is verder verplicht om conform de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving te handelen op het gebied van integriteit.

7.3 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van GMC een Verklaring Omtrent het Gedrag van de gemeente en de persoonsgegevens van de bij de Opdracht betrokken personen aan GMC verstrekken.

7.4 GMC is ten allen tijde bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, indien Opdrachtnemer in strijd handelt met de artikelen 7.1 tot en met 7.3 dan wel op enige andere wijze in strijd handelt met de integriteit die van haar mag worden verwacht. GMC is verder gerechtigd om de Opdracht onmiddellijk en zonder kosten verschuldigd te zijn te beëindigen indien Opdrachtnemer anderszins betrokken raakt of betrokken dreigt te raken bij enige vorm van onderzoek door of namens publieke autoriteiten naar haar integriteit of haar werknemers.

Artikel 8 Duur en beëindiging van de Opdracht

8.1 Een Opdracht loopt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

8.2 Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Ieder der Partijen is bevoegd tot opzegging. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, dient opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

8.3 Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de periode waarvoor de Opdracht is aangegaan dan wel door volbrenging van de Opdracht.

8.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is ieder der Partijen bevoegd de Opdracht door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen wegens gewichtige redenen, waaronder onder meer worden verstaan een tekortkoming door de andere partij in de nakoming van de voor haar uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen, een ernstige verstoring van de relatie tussen Partijen, alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere partij.

8.5 Bij beëindiging van de Opdracht – door opzegging, volbrenging of door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor de Opdracht is aangegaan – is Opdrachtnemer gehouden aan GMC de verschuldigde Vergoeding, overeenkomstig hetgeen terzake in de Opdrachtbevestiging en in artikel 11 van deze Voorwaarden is bepaald, te voldoen, alsmede om aan GMC de door GMC bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

8.6 Opdrachtnemer zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van GMC zijn, na het eindigen van de Opdracht onverwijld aan GMC ter hand stellen. GMC zal alle in haar bezit zijnde stukken, goederen en zaken die eigendom van Opdrachtnemer zijn, na het eindigen van de Opdracht onverwijld aan Opdrachtnemer ter hand stellen.

Artikel 9 Goedkeuring uitgevoerde Opdracht

9.1 Een door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht wordt geacht door GMC te zijn aanvaard, indien GMC Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van haar goedkeuring.

9.2 Een goedkeuring als omschreven in artikel 9.1 ontheft de Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid voor enig gebrek in de verleende diensten of verstrekte goederen waarmee GMC op het moment van de aanvaarding redelijkerwijs bekend kon zijn.

Artikel 10 Keuringen en aftersales

10.1 GMC is gerechtigd om (deels) verrichte diensten of (deels) verstrekte goederen zelf of door een onafhankelijke partij te laten testen aan de hand van de tussen Partijen en eventuele wettelijke specificaties. Indien uit een dergelijke test volgt dat door Opdrachtnemer (deels) verrichte diensten of (deels) verstrekte goederen niet voldoen aan de tussen Partijen en eventuele wettelijke specificaties, zijn de kosten voortvloeiende uit het verrichten van de test voor rekening van Opdrachtnemer.

10.2 Opdrachtnemer is verplicht om haar medewerking te verlenen aan de in artikel 10.1 omschreven testen. Op verzoek van GMC zal Opdrachtnemer kosteloos test- en meetapparatuur ter beschikking stellen en personele ondersteuning verlenen.

10.3 Opdrachtnemer is verplicht in house faciliteiten beschikbaar te hebben voor aftersales. Dit behelst faciliteiten voor een helpdesk, support- en/of callcenter. Onderlinge procedures ten aanzien van vragen, problemen, fouten, bugs etc. die GMC aandraagt zullen wezenlijk onderdeel zijn van de opdracht.

10.4 Opdrachtnemer is verplicht volle medewerking te verlenen aan het samenstellen van haalbare en realistische procedures op de in 10.3 gestelde aftersales faciliteiten. Dit behelst onder meer nader overeen te komen data en deadlines als terugkoppeling op vragen, problemen, fouten, indien GMC zich beroept op de aftersales faciliteiten van Opdrachtnemer.

Artikel 11 Boete

11 Indien Opdrachtnemer niet tijdig de Opdracht uitvoert, is Opdrachtnemer een boete van 1 % van de Vergoeding verschuldigd voor elke dag of dagdeel dat Opdrachtnemer in gebreke blijft met de nakoming van de Opdracht. Deze boete laat het recht van GMC op schadevergoeding onverlet.

Artikel 12 Vergoeding en kosten

12.1 De hoogte van de Vergoeding en/of de uitgangspunten voor de berekening van de Vergoeding indien de Vergoeding afhankelijk is van de uitvoering van de Opdracht, zijn vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

12.2 Wijzigingen in lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren kunnen niet leiden tot een aanpassing van de Vergoeding naar boven. Opdrachtnemer is verplicht de Vergoeding aan te passen overeenkomstig wijzigingen in lonen, belastingen en andere kostprijsbepalende factoren die een kostprijsverlagend effect hebben.

12.3 Indien de aard van de tot stand gekomen overeenkomst afwijkt van de Opdracht zonder dat tevoren omtrent de hoogte van de Vergoeding nadere afspraken zijn gemaakt, is GMC de op de gebruikelijke wijze berekende Vergoeding verschuldigd, of, bij gebreke daarvan, het bedrag aan Vergoeding welke door GMC is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.

12.4 De Vergoeding en de bijkomende kosten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in de Opdrachtbevestiging, dienen alle bedragen op facturen in Euro’s te worden vermeld.

13.2 Facturen dienen te worden gezonden aan het in de Opdrachtbevestiging opgegeven factuuradres of daartoe bedoelde emailadres. Op alle facturen dient het opdrachtnummer te worden vermeld.

13.3 Op verzoek van GMC dient Opdrachtnemer een specificatie aan GMC te verstrekken waaruit volgt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de uitvoering van de Opdracht zijn ingezet.

13.4 In geval van speciale opdrachten zoals projecten, maatwerk, aanpassingen op software/computerprogramma’s, websites of andere te realiseren producten of diensten, worden deelbetalingen gehanteerd. Bij opdrachtverstrekking, bij opleveringen en na akkoord van wederzijdse test door opdrachtnemer en tenslotte GMC. De restantbetaling vindt plaats binnen of 30 dagen na ingebruikname van het opleverde.

13.5 De definitie van speciale opdrachten zoals bij artikel 13.4 is vermeld, zal door GMC van geval tot geval worden bepaald.

13.6 Alle aan GMC in rekening gebrachte bedragen worden voldaan binnen 30 werkdagen na ontvangst van de factuur door GMC, met dien verstande dat deze termijn niet eerder aanvangt dan nadat Opdrachtnemer de Opdracht heeft uitgevoerd.

13.7 Bij gebreke van tijdige nakoming van de Opdracht is Opdrachtnemer in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door GMC is vereist. In dat geval is GMC gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht op te schorten onverminderd haar uit de wet voortvloeiende rechten.

13.8 Indien GMC een vordering op Opdrachtnemer heeft, kan het bedrag hiervan van het op het bedrag dat GMC aan Opdrachtnemer is verschuldigd worden ingehouden.

Artikel 14 Belastingen en sociale premies

14.1 De Opdrachtnemer is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de belasting- en sociale verzekeringswetgeving hoe ook genaamd.

14.2 Opdrachtnemer is verplicht op verzoek van GMC verklaringen aan GMC te verstrekken welke bewijzen dat Opdrachtnemer tijdig en volledig omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekering en/of premies werknemersverzekering heeft afgedragen in verband met de uitvoering van de Opdracht. Deze verklaringen dienen door de Belastingdienst/het UWV te zijn opgesteld en als origineel te zijn gewaarmerkt.

14.3 Indien Opdrachtnemer niet binnen 1 maand een verklaring zoals omschreven in artikel 14.2 aan GMC verstrekt, is GMC gerechtigd alle betalingen aan Opdrachtnemer op te schorten totdat Opdrachtnemer de verklaring verstrekt heeft.

Artikel 15 Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GMC, is het Opdrachtnemer niet toegestaan uit de Opdracht voortvloeiende rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) over te dragen aan derden. GMC is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.

15.2 Indien Opdrachtnemer uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen (gedeeltelijk) overdraagt aan een derde, blijft zij jegens GMC aansprakelijk voor de nakoming van de Opdracht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die GMC/Opdrachtgever of derden lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of een onrechtmatige daad van Opdrachtnemer jegens GMC/Opdrachtgever en/of die derden.

16.2 Opdrachtnemer is verplicht een verzekering af te sluiten die voldoende dekking geeft voor de gevolgen die enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 16.1 kan hebben. Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van GMC een kopie van deze verzekering aan GMC te verstrekken.

16.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van GMC zal Opdrachtnemer GMC vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, in verband met of voortvloeiende uit de Opdracht.

16.4 Indien zich op enig moment een omstandigheid voordoet die leidt tot (mogelijke) schadeplichtigheid van GMC/Opdrachtgever, dan verplicht Opdrachtnemer zich om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de (mogelijke) schade zoveel mogelijk te beperken. Partijen zullen in dat geval overleg met elkaar voeren.

Artikel 17 Vervaltermijnen

17 Alle vorderingen en bevoegdheden van Opdrachtnemer jegens GMC vervallen na het verstrijken van één jaar nadat Opdrachtnemer redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het feit op grond waarvan Opdrachtnemer deze vorderingen en bevoegdheden jegens GMC kan aanwenden.

Artikel 18 Vertrouwelijkheid en bescherming van data

18.1 Opdrachtnemer zal de door GMC verstrekte informatie, zoals de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van GMC, op geen enkele wijze bekend maken of aan derden verstekken, tenzij enige (inter)nationale wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel tot bekendmaking verplicht.

18.2 GMC is gerechtigd om aan relaties de naam van Opdrachtgever en de hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden te vermelden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.

18.3 GMC en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.

18.4 De verplichting tot geheimhouding blijft voor Opdrachtnemer ook na de uitvoering van de Opdracht onverminderd van kracht

18.5 Opdrachtnemer zal persoonsgegevens die zij verwerkt in haar hoedanigheid van bewerker slechts in opdracht en ten behoeve van GMC verzamelen en verwerken, conform instructies van GMC, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG.

18.6 Opdrachtnemer en door haar, met schriftelijke toestemming van GMC, ingeschakelde derden zullen geen persoonsgegevens opslaan in of doorsturen aan landen buiten de Europese economische ruimte, tenzij GMC daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven waarbij aanvullende maatregelen van toepassing kunnen zijn.

18.7 Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden hebben passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onregelmatige verwerking gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens mee brengen. De maatregelen zijn er tevens op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

18.8 Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden zullen op eerste verzoek van GMC en in ieder geval bij het einde van de Opdracht onverwijld alle persoonsgegevens en alle gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de Opdracht onder zich hebben aan GMC ter beschikking stellen dan wel vernietigen en in het laatste geval zullen Opdrachtnemer en of door haar ingeschakelde derden schriftelijk verklaren dat zij dit hebben gedaan, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

18.9 Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden zullen GMC onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur, op de hoogte stellen van (a) enige inbreuk, zoals bedoeld in artikel 33 AVG, op de beveiliging van persoonsgegevens of (b) verzoeken van derde partijen, waaronder officiële autoriteiten, om de persoonsgegevens te verstrekken of in te zien en zal in samenspraak met GMC in voorkomende gevallen nadere stappen ondernemen. Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden zullen geen contact opnemen met betrokkenen in de zin van de AVG, autoriteiten of andere derden, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van GMC.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

19.1 GMC behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

19.2 Opdrachtnemer is gehouden GMC per omgaande te informeren over de in het kader van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van GMC alle in het kader van de Opdracht ontstane intellectuele eigendomsrechten aan GMC overdragen.

19.3 Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten, (model)contracten en andere geestesproducten van GMC, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Opdrachtnemer van GMC voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen. Het is Opdrachtnemer toegestaan stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

19.4 GMC en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel aan door hen in te schakelen derden opleggen.

Artikel 20 Garantie

20.1 Opdrachtnemer garandeert dat de verstrekte goederen en verleende diensten voldoen aan de Opdracht en toepasselijke wettelijke voorschriften en vrij zijn van gebreken en indien ter zake niets is overeengekomen, voldoen aan de specificaties, eigenschappen en eisen die in het handelsverkeer aan de goederen en of diensten worden gesteld, althans gebruikelijk zijn. Dat geldt ook voor de toepasselijke wettelijke (milieu) voorschriften.

20.2 Opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van de Opdracht geen strijd oplevert met intellectuele eigendomsrechten van derden of op enigerlei wijze onrechtmatig zijn jegens derden.

20.3 Opdrachtnemer garandeert dat ten aanzien van de geleverde zaken en/of verrichte diensten geen materialen en werkwijzen worden toegepast die ingevolge (inter)nationale wetgeving als schadelijk worden aangemerkt.

20.4 Opdrachtnemer garandeert dat de op grond van de Opdracht verstrekte zaken onbezwaard zijn en vrij van beslagen zijn.

20.5 Tenzij anders schriftelijk door Partijen overeengekomen in de Opdrachtbevestiging bedraagt de garantietermijn 2 jaar. Deze termijn vangt aan nadat de Opdracht is uitgevoerd.

Artikel 21 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

21.1 Opdrachtnemer bevestigt door ondertekening van de Opdrachtbevestiging dat zij op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het witwassen en/of financieren van terrorisme zoals omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”).

21.2 Opdrachtnemer zal zich gedurende de duur van de Opdracht onthouden van activiteiten die in strijd zijn met de Wwft.

21.3 De Opdrachtnemer is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen door GMC redelijkerwijs benodigd om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Wwft.

Artikel 22 Wet Arbeid Vreemdelingen

22.1 Inzake de werknemers verplicht Opdrachtnemer zich tot het navolgende, voor zover de wet op de privacy dit toestaat.

22.1.1 Opdrachtnemer zal op verzoek van GMC wekelijks urenstaten invullen, ondertekenen en aan GMC verstrekken. Op de urenstaat zullen minimaal worden vermeld: namen, adressen en sofinummers van de werknemers, de door hen gewerkte uren, de omschrijving van de opdracht, het opdrachtnummer, het project en de soort werkzaamheden.

22.1.2 Opdrachtnemer zal, indien GMC dit wenst, GMC in staat stellen de juistheid van de opgegeven sofinummers en andere gegevens inzake de werknemers te verifiëren.

22.2 dat alle door GMC opgedragen werkzaamheden uitsluitend door zijn eigen werknemers zullen worden uitgevoerd;

22.2.1 dat die werknemers (voor zover van toepassing) over de diploma’s, vergunningen e.d. beschikken op grond waarvan zij de werkzaamheden mogen verrichten;

22.2.2 dat alle werknemers, voor zover het vreemdelingen zijn, (voor zover van toepassing) beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunning en over andere bescheiden waaruit blijkt dat zij in Nederland mogen verblijven en werkzaamheden mogen verrichten;

22.2.3 Opdrachtnemer zal GMC vrijwaren voor alle eventuele boetes en/of andere sancties opgelegd aan GMC door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de Opdrachtnemer en/of GMC B.V. van de Wet Arbeid Vreemdelingen of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving;

22.2.4 Opdrachtnemer zal GMC eveneens vrijwaren voor alle kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, die GMC moet maken in verband met de aan GMC opgelegde boetes en/of andere sancties, of in verband met door of namens de Arbeidsinspectie of enig ander daartoe bevoegd orgaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen ingestelde onderzoeken waaraan GMC wordt onderworpen wegens vermeende of geconstateerde overtredingen van Opdrachtnemer en/of GMC B.V.;

22.2.5 Opdrachtnemer zal er voor zorg dragen dat GMC zich er, onder meer door middel van legitimatie door de desbetreffende werknemers, van zal kunnen overtuigen, dat de door Opdrachtnemer voor de werkzaamheden ingezette personen diegenen zijn, die worden genoemd in de weekstaten, bij Opdrachtnemer in loondienst zijn en beschikken over de tewerkstellingsvergunning e.d. Voorts dient door de werknemers te worden voldaan aan de Wet op de Identificatieplicht (Stb.1993, 660). Daartoe zal Opdrachtnemer er voor zorgen dat de werknemers geldige identificatiebewijzen als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht en evt. andere bewijsstukken bij zich hebben.

Artikel 23 Mensenrechten

23.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij bekend is met “The United Nations Universal Declaration of Human Rights” en de hieruit op hem rustende verplichting om mensenrechten te respecteren en tevens een goed voorbeeld te stellen hoe kinderarbeid en mensenhandel evenals vrijheidsbeperking en discriminatie kan worden voorkomen. Opdrachtnemer zal zich conformeren aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. arbeidsduur en loon.

23.2 Opdrachtnemer stemt er mee in dat wanneer hem signalen bereiken dat er mogelijk sprake is van een schending van mensenrechten, hij direct Opdrachtgever en/of GMC hierover zal informeren.

Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen

24.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen GMC en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing op de Opdracht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

24.3 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en GMC, voortvloeiende uit of verband houdend met de Opdracht, daaronder begrepen geschillen omtrent Vergoeding, kosten en de nakoming van Opdrachtnemers betalingsverplichtingen jegens GMC, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht en wanneer dat niet is gelukt in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.